Xin lưu ý: chiến dịch áp dụng cho tài khoản USD Chuẩn, US Cent hoặc EUR Chuẩn, EUR Cent mở từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 và không bao gồm tài khoản MT5. Đòn bẩy tối đa cho các tài khoản đã đăng ký cho chiến dịch không được vượt quá 1: 200 và Dừng giao dịch (Stop Out) được thực hiện khi mức Ký quỹ nhỏ hơn 100%.

 1. Mọi Khách hàng của InstaForex đều có quyền lợi nhận tiền thưởng với số tiền bằng 55% tổng số tiền được gửi vào tài khoản giao dịch. Phần thưởng 55% có thể được ghi có trong khoảng thời gian có hiệu lực của chiến dịch được nêu trên trang web của Công ty, nhưng không trễ hơn một tuần sau khi gửi tiền. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi có cho số tiền thực sự có sẵn trong tài khoản tại thời điểm xử lý đơn xin thưởng.
 2. Tiền thưởng 55% không thể được ghi có vào tài khoản đã được ghi có bằng một loại tiền thưởng khác. Để nhận được Phần thưởng 55%, Khách hàng phải mở một tài khoản mới và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận hiện tại. Khách hàng có thể có số lượng tài khoản không giới hạn với Tiền thưởng 55%.
 3. Khách hàng có quyền lợi nhận Tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng được tính cho chênh lệch giữa tiền gửi và tiền rút.
 4. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ hoạt động rút tiền nào khiến tổng số tiền của tất cả quỹ thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 55% số tiền ký quỹ tự do trong tài khoản giao dịch sẽ dẫn đến việc hủy bỏ phần tiền thưởng bằng chênh lệch giữa các giá trị này. Để tránh việc hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số tiền rút, vui lòng hạn chế rút tiền nếu số tiền thưởng trong tài khoản vượt quá số tiền thưởng cho phép đối với số tiền ký quỹ tự do trong tài khoản giao dịch.
 5. Khách hàng không cần phải xác minh danh tính của họ khi đăng ký Phần thưởng 55%. Tuy nhiên, Công ty có quyền yêu cầu các giấy tờ tùy thân theo quyết định của riêng mình.
 6. Tiền thưởng 55% có thể được rút ra với điều kiện tổng khối lượng giao dịch MUA hoặc BÁN đã hoàn thành bằng X * 6 lô InstaForex, trong đó X là tổng khối lượng tiền thưởng đã nhận, bao gồm cả tiền thưởng bị hủy hoặc bị mất một phần. Đối với tài khoản bằng EUR, khối lượng giao dịch được tính theo công thức sau: X * 6 * 1.1 (lô InstaForex). Bạn chỉ có thể rút toàn bộ số tiền thưởng, ngoại trừ tiền thưởng trong tài khoản tại thời điểm Dừng giao dịch (Stop Out) xảy ra. Không thể rút tiền thưởng một phần. Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch, Khách hàng phải gửi yêu cầu đến bonuses@instaforex.com. Toàn bộ số tiền thưởng sẽ khả dụng trong tài khoản giao dịch tại thời điểm người quản lý xử lý yêu cầu rút tiền. Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền thưởng mà không cần giải thích lý do. *
 7. Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng 55% mà không cần thông báo trước. Vì lý do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tính thêm quỹ tiền thưởng vào khi tính toán lợi nhuận của chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả các trường hợp Dừng giao dịch (Stop Out), vì tiền thưởng đã trao vẫn thuộc toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền thưởng bằng cách mở số lô yêu cầu được quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận hiện tại . **
 8. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào thu được từ số Tiền thưởng 55% đều có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào nếu tất cả các điều kiện của Thỏa thuận được đáp ứng, ngoại trừ các điều kiện quy định tại Khoản 9.
 9. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty phát hiện bất kỳ dấu hiệu lợi dụng chương trình tiền thưởng nào hoặc nếu lợi nhuận trong tài khoản bằng số tiền gửi, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và điều chỉnh lợi nhuận thu được từ đó bằng số tiền thưởng tổng mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng nhận ra những rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng điều khoản này.
 10. Trong trường hợp số tiền thưởng vượt quá 2.000 USD và hơn 10% giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 0,01 lô thị trường (0,1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ bằng 0,10 USD), thì tiền thưởng có thể giảm xuống còn 1.000 USD. Trong trường hợp số tiền thưởng trên 10.000 USD và hơn 10% giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 0,1 lô thị trường (1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ 1 USD), thì tiền thưởng có thể giảm xuống còn 3.000 USD.
 11. Công ty có toàn quyền quyết định tính toán và phân phối lợi nhuận nhận được với việc sử dụng tiền thưởng theo tỷ lệ giữa số tiền thực của Khách hàng và quỹ tiền thưởng trong tài khoản. Điều này áp dụng cho lợi nhuận nhận được từ thời điểm đăng ký tài khoản hoặc từ thời điểm tiền thưởng được ghi có vào tài khoản. Đồng thời, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút từ tài khoản giao dịch cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền thưởng theo các quy tắc tương tự như các điều kiện sử dụng tiền thưởng được quy định trong hiện tại Thỏa thuận.
 12. Khách hàng đồng ý rằng nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản trở nên ít hơn quỹ tiền thưởng hiện tại, tức là khi khoản lỗ hiện tại vượt quá vốn chủ sở hữu của Khách hàng, thì tất cả các khoản tiền trong tài khoản được coi là tiền thưởng. Nếu Khách hàng gửi tiền, số tiền trên tài khoản sẽ được tính toán và phân bổ giữa quỹ tiền thưởng và vốn chủ sở hữu của Khách hàng tương ứng với số tiền gửi và giá trị của quỹ thưởng tại thời điểm gửi tiền.
 13. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 14. Phần thưởng 55% chỉ dành cho giao dịch trên thị trường ngoại hối, vì vậy khi sử dụng tiền thưởng để giao dịch tiền điện tử và CFD cho cổ phiếu, nó có thể bị hủy bỏ.
 15. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của phiên bản dịch và Thỏa thuận bằng tiếng Anh, thì Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.

* Nếu, ngoài Khoản tiền thưởng 55%, tài khoản có một khoản tiền thưởng khác cần được thực hiện, và đồng thời nếu Điều 11 được áp dụng cho tài khoản, toàn bộ số tiền thưởng sẽ có thể bị thu hồi.

** Điều khoản 7 nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà Công ty đã hủy các khoản tiền thưởng đã nhận trước đó đều bị nhận là vi phạm các quy tắc. Trong một số trường hợp, không thể xác định rõ thực tế của hành vi vi phạm nội quy. Có 10% khả năng việc hủy bỏ tiền thưởng do nhầm lẫn sẽ xảy ra để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tiền thưởng.